Lainsäädännön merkitys yritystoiminnalle

Yritysten toimintaa koskevan lainsäädännön on tarjottava mahdollisuuksia yrityksen tehokkaalle toiminnalle ja kannustettava yrityksiä kasvuun.

Toisaalta lainsäädäntö valvoo yrityksessä toimivien henkilöiden etuja ja oikeuksia erilaisin työelämää- ja työsuhdetta koskevin lain ja säädöksin.  

Lainsäädännön on oltava selkeätä, järkevää ja kansainvälisesti kilpailukykyistä.

Sen on varmistettava tehokas markkinoiden toiminta ja tasapuolinen kilpailu sekä kannustettava innovaatioihin ja uuden luomiseen.

Ohessa muutamia esimerkkejä laeista ja säädöksistä, millä on vaikutusta yrityksen toimintaan muodossa tai toisessa.

Työelämään liittyviä lakeja

Työelämään liittyviä lakeja ovat mm. työturvallisuuteen, työaikaan, työsuhteeisiin ja vuosilomiin liittyvät lait ja säädökset. Lakien tarkoituksen on määritellä osapuolten velvollisuudet, roolit ja vastuut.

Lue lisää Suomen työlainsäädännöstä ja ja työelämän suhteista

Taloudellinen raportointi

Kaikki yhteisöt, säätiöt ja ammatinharjoittajat ovat kirjanpitovelvollisia.

Niiden on noudattettava kirjanpitonsa hoidossa ja tilinpäätöksensä laadinnassa Suomen kirjanpitolakia ja – asetusta.

Lue lisää kirjapitolain uudistamisesta ja siihen liittyvistä mietinnöistä

Kuluttajansuojalainsäädäntö

Kuluttajansuojalainsäädäntö määrittelee kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiä suhteita.

Keskeisin säädös on kuluttajansuojalaki. Se kattaa kulutushyödykkeiden markkinointia koskevat säännökset sekä yksittäisiä sopimussuhteita koskevia säännöksiä sopijaosapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista. 

Lue lisää

Finanssivalvonta Kuluttajansuoja EU:ssa

Oikeusministeriö Velvoiteoikeus ja kuluttajansuoja

 

Kilpailulainsäädäntö

Kilpailulainsäädännön tarkoituksena on mm. estää kilpailevien yritysten välisten kartellien syntyminen ja näin ollen tavoitteena on turvata terve ja toimiva kilpailu sekä markkinoiden häiriöttömyys.

Elinkeinonharjoittajien väliset kilpailunrajoitukset, esimerkiksi kartellit, samoin kuin määräävän markkina-aseman väärinkäytön on kielletty sekä EU:n että kansallsissa säännöksissä. 

Lue lisää Kilpailu- ja kuluttajavirasto Kilpailuvalvonta ja kilpailun edistäminen

Tekijänoikeudet - IPR:t

Yrityksen tekemien innovaatioiden suojaaminen kopioinnilta ja sitä kautta tuottojen menetyksiltä on olleellinen osa yritystoimintaan. On arvioitu, että kolme neljäsosaa yritysvarallisuudesta on aineetonta omaisuutta. Monella teollisuuden osa-alueella IPR:n (Intellectual Property Rights) omistamisesta on tullut olennainen kilpailutekijä, kun toimitaan globaalissa ja digitaalisessa maailmassa. 

Lue lisää

Elinkeinoelämän keskusliitto Immateriaalioikeudet yhä tärkeämpiä yrityksille

Suomen Yrittäjät Yrittäjä, työnantaja ja tekijänoikeus

Julkiset hankinnat

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta.

Julkisten hankintojen arvo on Suomessa jo lähes 30 miljardia euroa vuodessa, mikä lähentelee viidennestä BKT:sta.

 

Hankinnat tulee tehdä hankintalainsäädännön menettelytapoja noudattaen.
Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa julkisiin hankintoihin liittyvän lainsäädännön valmistelusta.

Lue lisää

Työ- ja elinkeinoministeriöä Julkisten hankintojen neuvontaa ja ohjeita