Riskienhallinnasta yleensä

Riskienhallinnan onnistumisen kannalta on oleellista, että riskienhallintaprosessi – toiminnot ovat selkeästi osa noramaalia johtamiskäytäntöjä esim. liittyen päätöksen tekoon, toiminnan arviointiin jne.

Riskienhallintaan kuvataan englanninkielisissä teksteissä ilmaisuilla risk management ja managing risk.

Risk management tarkoittaa yleensä riskien hallintaan tarvittavia rakenteita esim. periaatteita, politiikkaa, kuka tekee ja mitä tekee sekä ohjeita ja toimintamalleja eli miten riskejä tulisi tunnistaa, analysoida sekä miten niistä tulisi raportoida. Edellä mainittuja asioita voidaan kehittää ja hallita keskitetysti yrityksen johdon nimeämän tahon toimesta.

Managing risk tarkoittaa miten ko. rakenteita sovelletaan käytännössä havaittuihin riskeihin ja epävarmuuksiin eli, miten organisaatio eri tasoilla käytännössä tunnistaa, hallinnoi riskejä ja epävarmuuksia sekä raportoin niistä osana arkipäivän johtamista, päätöksen tekoon liittyvien arviontien tekoa jne. 

Miksi riskienhallintaa tarvitaan?

Riskienhallinta on osaa hyvää hallinnointia. Riskienhallinnan avulla ymmärretään selkeämmin, mitä riskejä yritys voi ottaa ja kantaa liiketoiminnan näkökulmasta.

Osariskeistä ja epävarmuuksista liittyy selkeästi strategisiin valintoihin ja niihin liittyviin päätöksen tekoon ainakin kahdesta eri näkökulmasta

  • yrityksen liiketoiminnan onnistuminen
  • päätöksen tekijöiden henkilökohtainen vastuu

Riskien ja epävarmuuksien tunnistaminen on oleellinen osa koko johtamisjärjestelmää liittyen myös valitun strategian jalkauttamisen onnistumisen seurannassa ja arvioinnissa aina asiakas- ja toimittajakohtaamiseen saakka.

Ymmärretään vastapuoliin liittyvät riskit, epävarmuudet, mahdolliset uhat ja mahdollisuudet. Uskalletaan tarttua haasteisiin ja hakea onnistumista ottamalla hyvin tiedostettuja riskejä.

Yrityksen tuloksentekokyky

Riskien tietoinen ottaminen ja niiden hyvä hallinta on yhä keskeisemmässä osassa yrityksen johtamista ja palkitsemista.

Muutamat suomalaiset pörssiyrityksen ovat mm. vuosikertomuksissaan todenneet, että yritysjohdon kyky ottaa ja hallita riskejä ovat osa heidän mittaristoa, kun päätetään heidän palkitsemisistaan.

Ferma